,  ,  ,  , , ,  .   .  

                    


 
    :  
 
 
 
 

      31 31 31     
1 2 3 4

--6 IP40 pbm40-v-6

: 2740 .
--6 IP40 pbm40-v-6

 

      31 31 31     
1 2 3 4


 
    :  
 
 
 
 

 
    :  
 
  ... .
  .
   ...


 
 

 .ਪ