,  ,  ,  , , ,  .   .  

                    


 
    :  
 
 
 
 

      21 21 21     
1 2 3

: 210000 .
, .: 50

 

      21 21 21     
1 2 3


 
    :  
 
 
 
 

 
    :  
 
  ... .
  .
   ...


 
 

 .ਪ